Pedagogik

Med utevistelsen som metod
Förskolan I Vått och Torrt har sedan 2008 bedrivit förskoleverksamhet med utomhuspedagogik. Tanken är att pedagogisk verksamhet som fungerar på en traditionell förskola också går att bedriva utomhus med lite extra flexibilitet, kreativitet och vilja.  
För oss är utevistelsen en metod att nå upp till läroplanens mål samtidigt som det är roligt och skönt!
Med utomhuspedagogik får barn och vuxna tillgång till sunda och bullerfria miljöer på samma gång som årstidsväxlingarna kan följas på ett naturligt sätt. När barn vistas mycket utomhus i samspel med naturen får barnen en helhetssyn och förstår att allt levande har stor betydelse.
Att vara utomhus ingår i förskolans läroplan och att bedriva verksamhet utomhus kan beröra samtliga strävansmål i läroplanen.


Utevistelsen stimulerar naturligt barnens:
Motorik
Inlärning
Hälsa
Koncentration
Empati och social utveckling

Målet är att ge barnen en förskola som stimulerar alla sinnen och lägger grunden för det livslånga lärandet.
Utomhuspedagogiken stimulerar hjärnan och ger kroppen stimulansen av rörelse och ger en viktig bas för lärande.
Barnen erövrar inte bara kunskaper i ord med den viktiga utevistelsen. Den tysta kunskapen får barnen med alla sinnen, muskler, dofter, rytmer i kroppen och erövras i det kulturella landskapet där verksamheten bedrivs.

Rätt miljö ger stimulans av balanssinnet(vestibulära sinnet), muskelsinnet (kinestetiska sinnet), beröringssinnet (taktila sinnet), egenrörelsesinnet (proprioceptiva systemet), hörselförmågan (auditiv perception) och synförmågan (visuell perception).

 

  • Vår utomhusmiljö varierar med både naturmiljö och planerad miljö (Vi har: gården, skogen, dungen, klockstapeln.)
 
  • Vår miljö ger möjligheter till lärande, motorisk utveckling, reflektion och upplevelser av det estetiska slaget.

OBS! Det finns studier som säger att kunskaper som inhämtas utomhus ofta blir mer bestående eftersom fler sinnen blir stimulerade.


Läroplanen för förskolan Lpfö 18 säger:
 ”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”
Uppdraget säger också:
”barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.”
Under utveckling och läranden säger läroplanen:
”Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den skall utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter”
Utifrån strävansmålen:
·        ”Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur”
·        ”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,”
·        ”utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”,
·        ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”,
·        ”utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap”,