Matematiken på förskolan

Verksamheten utformas så att barnen får möjlighet att upptäcka matematiken i meningsfulla och lekfulla sammanhang. Förskolan erbjuder barnen olika former av matematik. Barnen lär sig olika begrepp, känner igen former, färger och mönster och ser antal, turordning och känner igen lägesord. Vi ska ha samtalet i fokus och använda de rätta begreppen.
Matematiken kommer in i förskolans grundverksamhet i vardagen. Tillsammans med barnen förs en dialog om vad vi ser runtomkring oss. Den är en del av vår omvärld, vi räknar, delar, mäter och jämför, sorterar och pratar om former. Vilken färg har bilarna eller vilka former finns i våra vardagsföremål? Hur många tallrikar och glas behöver vi duka fram till lunchen? Vår utomhuspedagogik stimulerar matematiken i skogen när barnen i mindre grupper får experimentera eller göra olika uppdrag. Uppdragen kan vara att samla naturföremål som kottar, pinnar och stenar  som barnen sedan får sortera, klassificera, räkna och jämföra. Vi undersöker, ställer frågor och drar med hjälp av barnen olika slutsatser. Barnen utvecklar genom detta även sitt språk och lär sig olika begrepp samtidigt som de har roligt tillsammans.
Vi ser hela barngruppens konstellation, samlade erfarenheter och intressen som en viktig del  i vårt arbete med strävansmålen. Lärande sker inte bara från vuxen till barn, barn lär av varandra och inspirerar varandra. Det tar förskolan vara på.
 

Mål enligt läroplanen Lpfö 18

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • – förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • – förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 
Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  •  självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,


 
 Några exempel på hur verksamheten utmanar och utvecklar barnens matematiska tänk är att undersöka:,
Hur man kan jämföra och sortera utifrån färg, form och storlek.
Hur formen ser ut på föremål och växter i naturen samt i vår vardagsmiljö.
Hur man kan sortera klossar och andra föremål efter färg/form, längd eller vikt.
Hur vi kan ställa oss själva eller vardagsföremål bakom, framför, bredvid, över eller under.
Hur ser vi ut själva? Antal ögon, öron, ben, näsor osv. Jämför med andra!
Vi grupperar oss eller sorterar oss efter längd, mössor och kepsar, stövlar osv.
Vi räknar antal ben hos småkryp och andra djur.
Vi jämför och sorterar olika längd hos föremål som pinnar, träd och djur i skogen har.
Hur man räknar vilka barn som har stövlar-skor, fler än/färre än.
Hur man delar frukter i halva, fjärdedelar, åttondelar.
Hur olika tunga saker i vår vardagsmiljö är. Kan du hämta något lätt/tungt?
Vad är lättast en liten, liten sten eller ett stort löv?
Är stora saker alltid tunga? Liten och stor, hämta olika föremål.
Vi undersöker och mäter volym, hur mycket vatten som ryms i en hink osv
Vi jämför och sorterar hur olika mönster ser ut? Randigt, prickigt, rutigt osv.


Varför matematik i förskolan?Utvecklar 

språk och begrepp.

Utvecklar grundlägg-ande taluppfatt-ning
Lockar fram  nyfikenhet.
Skapar intresse för att undersöka, fundera och diskutera.
Ger tilltro till det egna tänkandet.
Barnen upptäcker matematikens användbarhet och att den finns i vår vardag.
Utvecklar kreativt och logiskt tänkande.

 
När använder förskolan matematiken i vardagen?
Rutinsituationer
Samling
Rollek, drama och rörelse
Konstruktionslek,
Högläsning, berättande och sagor
Sånger, rim och ramsor
Pussel, spel och kort
Experiment
Matlagning, bakning
Utelek, utemiljön, naturen
Temaarbete
När barnen dukar
I samtal
I snickis
.....
Matematik är också att känna till och förstå:
Lägesord, riktning                                         
Först/sist                                                                       
I början/i slutet                                        Innanför/utanför
Under, över
Bakom och framför
Mellan, bredvid
Nära, långt bort
Efter, före, framåt, bakåt, uppåt, nedåt, hit, dit, höger och vänster.
Tid
I morgon, igår och idag.
En stund, snart, och nyss.
Nu, sen.
Alltid, ibland, sällan och aldrig