Naturvetenskap och teknik

Vi experimenterar

Expriment är spännande. Här har vi pratat om luft och våra lungor och kroppens olika sinnen.

Läroplan för förskolan Lpfö 18
Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  •  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,