Naturvetenskap och teknik

Vi experimenterar

Läroplan för förskolan Lpfö 18
Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  •  förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,