Tema myror

Varje vecka har sin egen rytm och lunk. På måndagar jobbar förskolan med betoning på barnsinflytande, tisdagar går två olika grupper till skogen. De yngsta barnen, Kottarna, promenerar en kortare bit medan de äldre barnen, Stubbarna, går ända till Stora Skogen. Hela barngruppen går sedan iväg tillsammans varje onsdag till det fina landskapet uppe vid Runtuna kyrkas Klockstapel. Där forskar barnen om myror och lär sig olika saker: Hur många ben har en myra? Är myrorna vakna på vintern? Finns det olika myror? Hur bor myrorna? Vad är en "kissmyra"? osv. När forskarlusten har dämpats blir det lek och fruktstund. Härligt att solen värmer så gott!  (Jo, just det: En myra har 6 ben!)

Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Tema fåglar
Nu arbetar vi med tema fåglar och fokus ligger på små vinterfåglar. Vi har valt att fokusera på några av de vanligaste fåglarna som Talgoxe, Domherre, Pilfink, Blåmes och Hackspett.

Lpfö 98:2016


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

  •  respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
Förskolan ska sträva efter att varje barn:
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa
  •  utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt  kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
loading...