Språk och kommunikation

Mål från läroplanen Lpfö 18
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
– självständighet och tillit till sin egen förmåga,
– nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • fantasi och föreställningsförmåga,
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,