Vår förskola

Rönö församling vill främja utvecklingen av trygga, friska och vetgiriga barn i hälsosamma miljöer. Genom att erbjuda en bra service för familjerna och ett nära samarbete med föräldrar när det gäller barnens grundläggande behov, ger vi förutsättningar för en god start i det livslånga lärandet för varje enskilt barn.

Förskolan I Vått och Torrt har utomhuspedagogik vilket innebär att verksamheten huvudsakligen/helt bedrivs utomhus. Till vår hjälp har vi ett uterum med infravärme som gör måltider och skapande möjliga under vinterhalvåret. Tanken är att pedagogisk verksamhet som fungerar på en traditionell förskola också går att bedriva utomhus med lite flexibilitet, kreativitet och god vilja. Barn och pedagoger vistas i en sund och bullerfri miljö och kan följa årstidsväxlingarna på ett naturligt sätt.

Eftersom barnen vistas utomhus på vår stora kuperade gård eller i skogen tränas deras grovmotorik naturligt och på samma gång håller de sig lättare friska under perioderna med virus i omlopp. Förskolan prioriterar leken och tanken är att med turtagning, samförstånd och ömsesidighet tränar barnen på det viktiga samspelet som ligger till grund för mänsklig samvaro och demokrati.  Våra ledord är att leken ska inspireras, bejakas och respekteras. Förskolan strävar därför efter att ha en sund indelning av dagen, med möjlighet till aktiviteter och vila, samtidigt som grundverksamheten har plats för barnens inflytande och lek.

 Eftersom förskolan har utomhuspedagogik är det naturligt att verksamheten inspireras av årstiderna som finns med som stående teman. Under läsåret betonas också årstidsväxlingarna med speciella årstidsfester som engagerar barn och pedagoger i både skapande och naturvetenskapliga experiment. Med Rönö församling som huvudman uppmärksammas naturligtvis högtider som jul och påsk från ett kristet perspektiv, men också på ett mer traditionellt sätt. Förskolan deltar ett par gånger per termin i vardagsgudstjänster i kyrkan och några gånger per termin får förskolan också ta del av flanellografberättelser inne i Runtuna kyrka. Före lunch sjunger vi en bordssång tillsammans som barnen är med och väljer.

Förskolan har en åldersintegrerad barngrupp där barnen inspirerar och utmanar varandra. Flera gånger i veckan delas barnen in i mindre grupper och då arbetar vi åldersanpassat och tematiskt med stöd av läroplanen för förskolan, Lpfö 18 Som exempel passar dessa tillfällen för experiment kopplade till naturvetenskap och teknik eller kanske arbetar vi med strävansmålen i matematik eller språk och kommunikation som exempel. Barngruppen delas också vid utflykterna till skogen varje vecka. På förskolan är kropp och hälsa prioriterat och i vår stora trädgård stimuleras grovmotoriken naturligt. Barnen möter också speciella gympapass till musik, miniröris, som självklart också genomförs utomhus. Ibland delas barngruppen så att barnen i mindre grupper får barnmusik, rytmik, dans och rörelse.

Förskolans miljö innehåller också ett vindskydd, lövkojor, en snickarbod, leksaksbodar, trädgårdsodlingar och en utmanande lekmiljö med gungor, sandlåda, lekstuga, basketkorg och klätterställningar. På gården finns också en asfalterad yta som kompletterar barnens utemiljö. Där kan barnen cykla, köra Bobby Car, hoppa hage, spela bollspel, rita med gatukritor och syssla med många andra aktiviteter.

En dag på förskolan

7.30 Frukost
Ca 9.15 Samling och fruktstund
11.15 Lunch, därefter läs eller sovvila
14.15 Mellanmål
17.00 Frukt