Delaktighet

Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet kontinuerligt och systematiskt planeras,dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Det förbättrar förutsättningarna för att alla barn trivs och utvecklas på bästa sätt. Barnen bidrar i kvalitetsarbetet att utveckla förskolan genom barnintervjuer, trygghetsvandringar och utövar också inflytande genom önsketavlan. Ett annat inflytande är såklart att verksamheten utformas efter barnens utveckling och behov. Det kan innebära att barnen har tillgång till material i sin egen höjd, att barnens åsikter uppmärksammas, att barnens omsorgsbehov tillfredsställs mm. För de barn som ännu inte utvecklat sitt språk är det extra viktigt att de vuxna lyssnar på kroppsspråk och andra signaler. På förskolan ska alla barn känna sig sedda och hörda, oavsett ålder, kön, etnicitet osv.

Vårdnadshavare bidrar fortlöpande till förskolans utvecklingsarbete genom föräldraenkäter, utvecklingssamtal samt i vardagens verksamhet som bygger på daglig föräldrakontakt. Föräldrarna uppmanas också att komma med åsikter direkt till all personal eller rektor. Klagomål kan lämnas både direkt till personal eller anonymt och då finns två stycken brevlådor till förfogande. Detta får föräldrarna reda på vid höstens föräldramöte samt i skriftlig form i månadsbrev. Nya föräldrar får också denna information vid inskolningssamtalet.

Verksamheten utformar prioriterade mål efter analyser av vad både barnen, föräldrarna samt pedagogerna själva uttryckt. Utvärderingar i grundverksamheten och livaktiga diskussioner på personalmöten bidrar till förskolans fortsatta kvalitetsarbete parallellt med pedagogernas egen enkät.
Personalen arbetar sedan systematiskt med utvärderingar samt BRUK, Skolverkets egen utvärderingsmodell i slutet av varje läsår innan läsåret summeras och nya mål utformas.