Delaktighet

Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet kontinuerligt och systematiskt planeras,dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Det förbättrar förutsättningarna för att alla barn trivs och utvecklas på bästa sätt.

Barnen bidrar i kvalitetsarbetet att utveckla förskolan genom barnintervjuer, trygghetsvandringar och utövar också inflytande genom önsketavlan. 
På förskolan ska alla barn känna sig sedda och hörda, oavsett ålder, kön, etnicitet osv.

Vårdnadshavare bidrar fortlöpande till förskolans utvecklingsarbete genom föräldraenkäter, utvecklingssamtal samt i vardagens verksamhet som bygger på daglig föräldrakontakt.

Pedagogerna utvecklar verksamheten genom prioriterade mål och fokusområden efter analyser av vad både barnen, föräldrarna samt pedagogerna själva observerat och uttryckt. Ständigt pågår ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån reflektion kring frågor om vart vi vill och hur vi gör utifrån ett nuläge. En utvärdering av hur det blev leder oss vidare i en ständigt pågående process. 

 


UNIKUM
är den lärplattform som vi använder för att utveckla utbildningen vidare.

Som vårdnadshavare får ni genom lärloggar en inblick i era barns dagar hos oss.

Genom appen Unikum Familj finns all viktig information samlad och ni anmäler vistelsetider och frånvaroanmäler smidigt.